گلهای بهاری

سوره ال عمران
نویسنده : آشنا - ساعت ٧:٤٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٧ فروردین ،۱۳۸۸
 

عمران پدرحضرت مریم است.

علت نامگذاری: به مناسبت ذکرداستان آل عمران درآیه 32به بعد ، این سوره «آل عمران »

نامیده شده است .

نام دیگر این سوره طیبة است.

درموردفضیلت این سور ه پیامبراسلام (ص)فرمود: «هرکس سوره آل عمران راتلاوت کند،دربرابرهرآیه امانی از جهنم [به او]می دهند»


 
comment نظرات ()

 
سوره نور
نویسنده : آشنا - ساعت ٩:٢٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
 

نوربه معنی روشنی.علت نامگذاری :آیه35این سوره است.که معروف به آیه نوراست.

می توان این سوره راه سوره پاکدامنی وعفت ومبارزه باآلودگیهای اخلاقی دانست.

کلمه نوردرقرآن 43باربه کاررفته که 7بارآن تنهادراین سوره است.و5بارآن درآیه نور

آمده است.نام دیگری نیزندارد.

× تنهاسوره ای که نامش درهمان سوره 7باربکاررفته است.

×تنها سوره ای که با کلمه سوره آغاز می شود.

×سوره ای که به پاکدامنی وعفت ومبارزه با آلودگیهامعروف است.


 
comment نظرات ()

 
 
نویسنده : آشنا - ساعت ٩:٥۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸٧
 


 
comment نظرات ()

 
 
نویسنده : آشنا - ساعت ٩:٥٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸٧
 


 
comment نظرات ()

 
سوره هود
نویسنده : آشنا - ساعت ۱٠:٤٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٧ آذر ،۱۳۸٧
 

هود نام یکی از پیامبران است.

علت نامگذاری آیه 50سوره هود ورسالت وماموریت او دررابطه با قومش سخن گفته است .داستان زندگی هود در11آیه از آیه 50تا60به طور زیبا ومشروح بیان شده ونام وی 3باردر

این آیات ذکرشده است .

نام دیگری ندارد   .     

درموردفضیلت این سوره پیامبراسلام فرمودند: «کسی که این سوره راه بخواند،پاداش وثوابی به تعداد کسانی که به هود(ع)وسایرپیامبران ایمان آوردند وکسانی که آنها را انکارنمودند خواهندداشت وروز قیامت درمقام شهیدان قرار می گیرند وحساب آسانی خواهدداشت»

*سوره ای که هنگام نزول ، پیامبر اسلام (ص)فرمودند: این سوره مرا پیرکرد.


 
comment نظرات ()

 
سوره والعصر
نویسنده : آشنا - ساعت ٧:۳٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ آذر ،۱۳۸٧
 

عصر به معنی زمان

علت نامگذاری درآیه ی اول ،خداوند به زمان سوگند خورده است .(زمان نبوت ،زمان نزول قرآن ،زمان قیامت ،زمان دولت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ،نماز عصرو ،و000

نام دیگری ندارد.

امام صادق (ع )فرمود«هرکس سوره والعصر را درنمازهای نافله بخواند خداوند اورا درقیامت برمی انگیزد درحالیکه صورتش نورانی ، چهره اش خندان وچشمش (به نعمتهای

الهی )روشن است تاداخل بهشت شود»


 
comment نظرات ()

 
سوره واقعه
نویسنده : آشنا - ساعت ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٥ آذر ،۱۳۸٧
 

واقعه به معنی : پیشامد وحادثه

علت نامگذاری این سوره آیه اول این سوره است که یکی از نامهای قیامت است حادثه ای که بدون شک واقع خواهد شد وبرپایی قیامت کبری را خبر می دهد.  

نام دیگری ندارد.

درمورد فضیلت این سوره امام صادق (ع)فرمودند:      

«هرکس سوره واقعه را درهرشب جمعه بخواند خداونداورا دوست داردونزدهمه مردم محبوب می کند.وهرگزدردنیا ناراحتی نمی بیند وفقر وآفتی ازآفات دنیا دامنگیرش نمی شودوازدوستان

امیرمومنان علی (ع)خواهدبود»

درمصباح شیخ کفعمی نوشته شده است :اگرزنی رادرد زائیدن دشوارشود این سوره بنویسند و

براوبندند، به آسانی فارغ شود. 

پیامبراکرم(ص) :درخواص القرآن روایت است هرکه این سوره راقرائت نماید نوشته نشوداز

غافلان واگربنویسندودرمنزل گذارندخیروبرکت درآن پیداشود وکسی که مواظبت برقرائت آن نماید فقیر وبیچاره نشود وموجب زیادی حفظ وتوفیق ووسعت درمال گردد.

         


 
comment نظرات ()

 
سوره یوسف
نویسنده : آشنا - ساعت ٥:٠٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٥ آذر ،۱۳۸٧
 

یوسف نام یکی ازپیامبران وپسر حضرت یعقوب (ع)است .علت نامگذاری ایه 4سوره است وتقریباً سراسراین سوره به داستان یوسف پرداخته است .همان یوسف که قهرمان پاکی و

پارسایی وتقوی دربرابرنفس است .نام یوسف دراین سوره 25باربه کاررفته است .      

نام دیگرآن احسن القصص است (بهترین وآموزنده ترین داستانها)

*داستانی ترین سوره قرآن دردرجه دوم است که 88درصدآن مربوط به داستان حضرت یوسف (ع)است.

*تنها سوره ای که نام یک پیامبر25باردرآن ذکرشده است .


 
comment نظرات ()